Menu

Voorwaarden & Privacy

Algemene voorwaarden
- Gebruikersvoorwaarden
- Privacybeleid

Algemene voorwaarden

www.glamourconceptstore.nl (hierna: ‘de Website’) is een geregistreerde domeinnaam van G+J Media Nederland C.V.

‘GLAMOUR’ is een meermalen geregistreerd handelsmerk van G+J Media Nederland C.V. (hierna: ‘G+J’).
Vestigingsadres: Zuidpark, Spaklerweg 52, 1114 AE, Amsterdam-Duivendrecht
Postadres: Zuidpark, Spaklerweg 52, 1114 AE, Amsterdam-Duivendrecht

Inhoud

Onder de Inhoud van de Website wordt onder meer verstaan: teksten (waaronder iedere vorm van User Generated Content), scripts, artikelen, Tweets, blogs, lay-outs, banners, afbeeldingen, logo’s, (beeld)merken, foto’s, beeld- en/of geluidsfragmenten, games, software, (hyper)links, (sub)domeinnamen, downloads, applications (app’s) en overige items. Bezoek, raadpleging en gebruik van de Website impliceert de acceptatie van de onderhavige algemene voorwaarden.

Gebruik

Voor het op welke wijze dan ook, maar anders dan voor eigen niet-(semi)commercieel gebruik kopiëren, opslaan, opnemen, heruitgeven, verspreiden en/of zich toe-eigenen, doorzenden, verhandelen, verveelvoudigen en/of openbaarmaken van de Inhoud van de Website, dient vooraf schriftelijke toestemming te worden verkregen van G+J.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan op welke manier dan ook wijzigingen aan te brengen op de Inhoud van de Website. De door G+J middels de Website verzamelde gebruikersgegevens worden conform de door G+J gepubliceerde Privacy Verklaring behandeld. G+J behoudt zich het recht voor gebruikers zonder opgaaf van redenen de toegang tot en/of het gebruik van de Website of bepaalde onderdelen daarvan en/of andere diensten te ontzeggen, onverminderd het recht van G+J om nadere rechtsmaatregelen te nemen en schadevergoeding te vorderen.

G+J heeft het recht de Inhoud van de Website (technisch) dusdanig aan te passen of te convergeren dat zij toegankelijk wordt vanaf mobiele apparatuur of software applicaties van derden. Dit geldt nadrukkelijk ook voor Inhoud die door gebruikers van de Website geplaatst is.

Intellectueel eigendom

De Inhoud van de Website is onder meer auteurs-, databank-, merk- en modellenrechtelijk beschermd. Het maken van kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van (een gedeelte, dan wel gedeelten van) de Inhoud van de Website, in welke vorm en op welke manier dan ook is nadrukkelijk verboden, tenzij hiervoor de voorafgaande schriftelijke toestemming van G+J is verkregen. Het opvragen en hergebruiken van substantiële delen van de inhoud van de op de Website geplaatste databanken, alsook het herhaald en systematisch opvragen en hergebruiken van niet-substantiële delen van deze inhoud in de zin van de Databankenwet is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van G+J eveneens nadrukkelijk verboden.

Door het plaatsen van Inhoud op de Website geeft de gebruiker G+J eeuwigdurende en wereldwijde toestemming deze te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden, op welke wijze dan ook en in de ruimste zin des woords. Gebruikers garanderen door generlei verplichting verhinderd te zijn deze toestemming te verlenen en doen voor zover mogelijk afstand van hun persoonlijkheidsrechten met betrekking tot dergelijke Inhoud.

Rechten van derden

G+J heeft al datgene gedaan wat redelijkerwijs van haar kan worden verwacht om de eventuele rechten van derden ten aanzien van het op de Website gebruikte materiaal te achterhalen. Indien derden desalniettemin menen rechten op de Inhoud van de Website te kunnen doen gelden, kunnen zij zich alsnog tot G+J wenden.

Websites/webpagina’s van derden

De Website bevat (hyper)links naar en/of banners en buttons van websites en/of specifieke webpagina’s van derden. Voor zover deze opgenomen zijn door G+J is dit uitsluitend gebeurd ter informatie en gebruiksgemak, zij zijn te goeder trouw geselecteerd. G+J heeft geen zeggenschap, invloed of controle over de inhoud, het beleid en andere kenmerken van dergelijke websites en/of webpagina’s en kan in geen geval aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en/of kenmerken daarvan, dan wel voor de wijze waarop derden omgaan met uw persoonsgegevens en privacy. G+J verwijst u hiervoor naar de op dergelijke websites gepubliceerde algemene voorwaarden en/of privacy verklaringen.

Cookies

G+J gebruikt cookies om het gebruiksgemak van de Website te bevorderen, alsook voor het analyseren van informatie over het bezoek aan de Website teneinde de Website en de daarop aangeboden diensten te verbeteren. Een ‘cookie’ is een klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. G+J maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om het gebruiksgemak te bevorderen. Daarnaast maakt G+J ook gebruik van een speciale cookie. Aan de hand hiervan kan de Website u als gebruiker herkennen wanneer u de Website bezoekt. In dat geval wordt de Website op uw voorkeuren aangepast. Het accepteren van cookies dient indien gewenst vooraf via een internet browser ingeschakeld te worden, waarmee automatisch toestemming tot het gebruik daarvan wordt gegeven. Het niet inschakelen van cookies zou het gebruik van (delen van) de Website enigszins kunnen belemmeren.

Aansprakelijkheid en schade

G+J besteedt de uiterste, constante zorg aan de Inhoud van de Website, waaronder het zo actueel, toegankelijk, nauwkeurig en compleet mogelijk maken en houden hiervan. G+J past de Inhoud van de Website vrijwel dagelijks aan, eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. G+J kan echter niet instaan voor de deugdelijkheid, juistheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en aanvaardt als zodanig geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik, de onvolledigheid van informatie of de al dan niet tijdelijke onmogelijkheid om de Website te raadplegen, op welke manier dan ook. Aan de inhoud van de Website kunnen voorts geen rechten worden ontleend.

De Inhoud van de Website en de daarop aangeboden informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich op dat moment feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

G+J sluit iedere aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of de Inhoud van de Website of met de tijdelijke en/of blijvende onmogelijkheid om de Website te kunnen raadplegen, nadrukkelijk uit. Daarnaast is G+J niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor storingen en andere gebreken in de netwerken van derden waarmee toegang tot de Website wordt verkregen.

Gebruikers van de Website die mededelingen, meningen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot User Generated Content, Tweets, blogs, reacties, foto’s, afbeeldingen of andere uitingen op de Website achterlaten onthouden zich van handelen in strijd met enige wet- en regelgeving en/of met het beleid van G+J zoals op de Website is verwoord, verstrekken geen onjuiste of misleidende informatie en handelen niet in strijd met enige rechten van derden. Gebruikers zullen voorts geen spam, kettingbrieven, piramidespelen, virussen of andere programma’s verspreiden die G+J of de belangen of het eigendom van gebruikers van de Website kunnen schaden. Gebruikers zullen de goede werking van de Website niet verstoren, inhoud of persoonlijke gegevens van derden kopiëren, bewerken of verspreiden, dan wel informatie verzamelen over derden.

Gebruikers zijn zelf aansprakelijk voor de eventuele schade die uit dergelijk handelen voortvloeit. Gebruikers garanderen dat hun bijdragen geen strafbare feiten opleveren, niet onrechtmatig zijn jegens derden of inbreuk maken op rechten van intellectuele eigendom. Gebruikers vrijwaren G+J ten aanzien van eventuele claims van derden dienaangaande. Voor meer informatie omtrent het gebruik van de Website verwijst G+J u naar de eveneens op de Website gepubliceerde Gebruiksvoorwaarden.

De mededelingen en meningen in de artikelen op en/of de openbare gedeelten van de Website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot User Generated Content, Tweets, blogs, reacties, foto’s, afbeeldingen of andere uitingen komen voor rekening van de betreffende auteur(s) en de inhoud daarvan wordt niet noodzakelijkerwijs gedeeld door de redactie, de webmaster, de internet provider dan wel G+J.

G+J garandeert en/of ondersteunt de (kwaliteit van de) op de Website, al dan niet in advertenties genoemde producten, diensten of aanbiedingen niet. Ook staat G+J niet garant voor enige door een aanbieder van dergelijke producten en/of diensten gedane mededelingen en/of toezeggingen. G+J adviseert de bezoeker hieromtrent bij de betreffende aanbieder nadere inlichtingen in te winnen.

Misbruik

Indien wordt gehandeld in strijd met de hierboven gestelde bepalingen, behoudt G+J zich het recht voor zonder nadere aankondiging maatregelen te treffen, waaronder over te gaan tot het nemen van rechtsmaatregelen of het doen van aangifte.

Algemene bepalingen

G+J behoudt zich het recht voor onderhavige algemene voorwaarden op ieder gewenst moment aan te passen en adviseert u dan ook deze regelmatig te raadplegen. Dergelijke wijzigingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht zijn. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ten aanzien van de Website mochten ontstaan worden uitsluitend onderworpen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Alle rechten worden voorbehouden.
G+J Media Nederland C.V., Spaklerweg 52, 1114 AE, Amsterdam-Duivendrecht


Privacybeleid

Dit privacybeleid heeft geen betrekking op informatie die elders is verzameld, inbegrepen informatie die offline en via links vanaf op andere websites is verzameld.

Inleiding

G+J Media Nederland C.V. (hierna: ‘G+J’) houdt zich strikt aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en respecteert de privacy van de bezoekers en gebruikers van de website www.glamourconceptstore.nl (hierna: ‘de Website’).

In deze privacy verklaring wordt uiteengezet welke gegevens wij verzamelen, hoe wij deze gegevens verkrijgen, voor welke doelen, wat uw rechten als bezoeker en/of gebruiker van de Website zijn en hoe u deze kunt inroepen. Bezoek en/of gebruik van deze website impliceert acceptatie van de voorwaarden uit deze privacy verklaring.

Alle gegevens die door middel van deze website worden verzameld, worden strikt vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorg behandeld. De opslag en doorgifte daarvan via het internet wordt door G+J beveiligd.

Indien u niet in overeenstemming met dit privacybeleid handelt, kan aan u zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de Website – hetzij tijdelijk, hetzij definitief – worden ontzegd. Daarnaast kan de provider in dat geval aanvullende maatregelen nemen.

Definities

Persoonsgegevens: alle tot een individuele natuurlijke persoon herleidbare gegevens.

Verantwoordelijke: G+J Media Nederland C.V., Zuidpark, Spaklerweg 52, 1114 AE Amsterdam-Duivendrecht. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de in deze verklaring bepaalde verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.

Passief verstrekte informatie: o.a. IP-adressen, het gebruikte besturingssysteem, de internetbrowser en de geraadpleegde websites.

Cookies: kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die onder meer gebruikt worden om een internetgebruiker te herkennen.

Verzamelde gegevens

Met het surfen over het internet stelt u G+J en anderen in staat om passief verstrekte informatie over u te verzamelen. Met behulp van deze informatie kan G+J de kwaliteit en toegankelijkheid van haar websites verbeteren. Voor zover dat deze informatie gebruikt wordt, gebeurt dit altijd anoniem en getotaliseerd. Wanneer u gebruik maakt van de Website verzamelen en verwerken wij zelf de volgende gegevens:- standaardinformatie ten aanzien van het internetgebruik; - Van gebruikers die een profiel hebben aangemaakt, die berichten achterlaten op de openbare gedeeltes van de Website of zich anderszins op de Website hebben aangemeld verzamelen wij de naam, gebruikersnaam, wachtwoord, geslacht, geboortedatum, adres, woonplaats, land, telefoonnummer, e-mailadres en abonneenummer.

Doel gegevensverwerking

G+J kan aan de hand van passief verstrekte informatie onder meer met het programma Google Analytics op basis van pageviews en statistieken nagaan hoeveel bezoekers de Website genereert, met welke internetbrowser de Website geopend wordt en welke delen van de Website op welke manieren gebruikt worden. Dergelijke informatie wordt onder andere gebruikt bij het opzetten van campagnes, bij de verbetering van de toegankelijkheid en het gebruiksgemak van de Website. G+J tracht bij het gebruik van uw gegevens rekening te houden met uw voorkeuren.

De door u actief verstrekte informatie wordt door G+J gebruikt voor de navolgende doeleinden:- de administratie en communicatie met betrekking tot (het gebruik van) de Website;- het plaatsen van User Generated Content, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de deelname aan (discussie)fora en het achterlaten van reacties;- de verzending van digitale nieuwsbrieven;- de deelname aan prijsvragen en soortgelijke acties;- het doorgeven van aanbiedingen van derden;- het informeren over producten en diensten van G+J of van door haar aangewezen derden;- het afdwingen van de algemene voorwaarden;- het voldoen aan wet- en regelgeving.

Mocht u bovengenoemd gebruik niet op prijs stellen dan kunt u uw gegevens eventueel laten blokkeren, of de verleende toestemming voor het gebruik van uw gegevens intrekken. In beide gevallen dient u een brief te sturen naar G+J Media Nederland C.V., Zuidpark, Spaklerweg 52, 1114 AE, Amsterdam of een e-mail te sturen naar privacy@genj.nl onder vermelding van ‘bezwaar direct marketing’.

Indien u zich op de Website heeft ingeschreven, verzoeken wij u gebruik te maken van de op de Website beschikbare instrumenten om uw inschrijfgegevens en, indien aanwezig, uw informatie accuraat en actueel te houden. Zoals hierboven is aangeduid, zal de privacy ten aanzien van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn. Daarbij behouden wij ons het recht voor om geaccumuleerde en anonieme gegevens over onze gebruikers als groep – zoals gebruikstrends en het zoeken naar bijpassende adverteerders en partners – voor commerciële doeleinden te gebruiken, over te dragen, te verkopen of te delen.

Alle actief en passief verkregen informatie wordt door G+J zorgvuldig en volstrekt vertrouwelijk behandeld.

G+J bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijderen persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hiervoor omschreven doeleinden.

Inzage en correctie persoonsgegevens

G+J tracht te allen tijde de door haar verkregen persoonsgegevens correct te registeren. Bij de verwerking daarvan of als gevolg van technische en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig raken. Voor zover de Wet Bescherming Persoonsgegevens dit meebrengt heeft u het recht de door G+J verwerkte persoonsgegevens te allen tijde in te zien, te (doen) verbeteren of te (doen) verwijderen. Geregistreerde gebruikers kunnen hun persoonsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen in het ‘Mijn profiel’-gedeelte van de Website. Zij en andere gebruikers kunnen ook schriftelijk contact opnemen met G+J door een brief te sturen naar G+J Media Nederland CV., Zuidpark, Spaklerweg 52, 1114 AE, Amsterdam-Duivendrecht of een e-mail te sturen naar privacy@genj.nl. G+J aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van fouten of de onvolledigheid van gegevens, op welke manier dan ook ontstaan.

Cookies

G+J gebruikt cookies om het gebruiksgemak van de Website te bevorderen, alsook voor het analyseren van informatie over het bezoek aan de Website teneinde de Website en de daarop aangeboden diensten te verbeteren. G+J maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om het gebruiksgemak te bevorderen. Daarnaast maakt G+J ook gebruik van een speciale cookie. Aan de hand hiervan kan de Website u als gebruiker herkennen wanneer u de Website bezoekt. In dat geval wordt de Website op uw voorkeuren aangepast. Het accepteren van cookies dient indien gewenst vooraf via een internet browser ingeschakeld te worden, waarmee automatisch toestemming tot het gebruik daarvan wordt gegeven. Het niet inschakelen van cookies zou het gebruik van (delen van) de Website enigszins kunnen belemmeren. Cookies worden niet gebruikt voor het identificeren van individuele personen.

Websites/webpagina’s van derden

De Website bevat (hyper)links naar en/of banners en buttons van websites en/of specifieke webpagina’s van derden. Voor zover deze opgenomen zijn door G+J is dit uitsluitend gebeurd ter informatie en gebruiksgemak, zij zijn te goeder trouw geselecteerd. G+J heeft geen zeggenschap, invloed of controle over de inhoud, het beleid en andere kenmerken van dergelijke websites en/of webpagina’s en kan in geen geval aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en/of kenmerken daarvan, dan wel voor de wijze waarop derden omgaan met uw persoonsgegevens en privacy. G+J verwijst u hiervoor naar de op dergelijke websites gepubliceerde algemene voorwaarden en/of privacy verklaringen.

Het komt voor dat u op pagina’s van de Website persoonlijke informatie aan ons verschaft die door derden wordt beheerd of die anderszins ter inzage is van derden, zoals veilingsites of winkelpagina’s. In die gevallen kan deze informatie door ons en derde partij(en) worden gebruikt in overeenstemming met hun eigen voorwaarden en privacy beleid.

Beveiliging

G+J heeft adequate technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking. Zo worden alle inloggegevens beveiligd opgeslagen. De Website is daarnaast beveiligd tegen misbruik.

Wijzigingen

G+J behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid. Dergelijke wijzigingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht zijn. Controleer de privacy verklaring dan ook regelmatig.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan:G+J Media C.V., Zuidpark, Spaklerweg 52, 1114 AE Amsterdam-Duivendrecht of  privacy@genj.nl.


Gebruikersvoorwaarden

Inschrijving en aanmaken van een profiel


Voor het gebruik van sommige onderdelen van de website www.glamourconceptstore.nl (hierna: ‘de Website’), de door en/of in opdracht van G+J ontwikkelde, vervaardigde en aangeboden App’s voor smartphones, tablets e.d. (hierna: ‘App’s’) of de Website als geheel kan gevraagd worden dat u zich inschrijft of een profiel aanmaakt. Daartoe wordt u voorzien van, dan wel verplicht tot het opgeven van een wachtwoord, een gebruikersnaam en/of andere informatie die tezamen als ‘inschrijfgegevens’ worden aangeduid. U staat er voor in dat alle door u opgegeven inschrijfgegevens accuraat en actueel zijn. Bij het inschrijven op en/of aanmaken van een profiel voor de Website is het niet toegestaan zich als iemand anders voor te doen. Indien dit wordt geconstateerd behoudt G+J zich het recht voor u het gebruik van en de toegang tot de Website en/of eventuele App’s zonder voorafgaande aankondiging te ontzeggen. Indien u uw inschrijfgegevens deels of volledig wijzigt, dient u dit – indien aanwezig – via de daartoe bestemde toepassing van de Website door te voeren.

Het gebruik van andere gebruiksnamen/wachtwoorden


Indien u zich inschrijft of een account aanmaakt op de Website, bent u zelf verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid van de betreffende inschrijfgegevens. Het is nadrukkelijk niet toegestaan uw inschrijfgegevens door anderen laten gebruiken. U mag uw inschrijfgegevens niet aan derden in licentie geven of aan derden overdragen, verkopen of toekennen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van G+J. Elke poging daartoe is niet rechtsgeldig en zal als schending van deze voorwaarden worden beschouwd.
Al het gebruik van en activiteiten op uw account op de Website, alsook ieder gebruik van App’s valt onder uw eigen verantwoordelijkheid, ook indien uw inschrijfgegevens, met of zonder uw toestemming door een ander worden gebruikt of indien een ander toegang heeft tot enige computer waarmee uw profiel te bereiken is of welke daartoe automatisch toegang verleent, bijvoorbeeld middels de daarop opgeslagen inschrijfgegevens.

Indien u redenen heeft om aan te nemen dat uw profiel niet langer veilig is (bijvoorbeeld in het geval van verlies, diefstal of ongeoorloofde openbaarmaking of gebruik van uw inschrijfgegevens of van nummers van een of meerdere betaalrekeningen, betaalpassen of creditcards die op de Website zijn opgeslagen), dient u de betreffende inschrijfgegevens onmiddellijk aan te passen met gebruikmaking van – indien aanwezig – de daartoe bestemde updatetoepassing op de Website, of G+J hiervan via de contactpagina op de hoogte te stellen.

Tarieven en betalingen


G+J of derde partijen kunnen u kosten in rekening brengen voor producten of diensten die op de Website worden aangeboden en/of voor de toegang tot gedeelten van de Website, de Website als geheel of App’s. U stemt in met het voldoen van alle geldende kosten en toeslagen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de daarbij geldende belastingen die het gebruik van uw profiel met zich meebrengen, tegen de tarieven die voor de duur van uw abonnementsperiode gelden, inclusief de kosten voor de aanschaf van producten of diensten die op de Website, door G+J of door derde partijen worden aangeboden (deze kosten, toeslagen en belastingen zullen voortaan als ‘tarieven’ worden aangeduid).

G+J behoudt zich het recht voor alle tarieven of de berekeningsbasis daarvan te veranderen en nieuwe tarieven in te stellen mits zij u daaromtrent voorafgaand heeft geïnformeerd.

Indien u de gegevens van uw betaalrekening, betaalpas of creditcard ten behoeve van inschrijving of anderszins aan G+J verstrekt, geeft u G+J daarmee toestemming om alle tarieven die het gebruik van uw profiel met zich meebrengen op de door u aangegeven betaalrekening, betaalpas of creditcard in rekening te brengen. Aanvullende tarieven (anders dan verlengingstarieven) zullen gelden vanaf het moment dat zij aan u kenbaar zijn gemaakt. Indien betaling via uw betaalrekening, betaalpas of creditcard onmogelijk is of uw betaling om enigerlei reden door G+J wordt terugverwezen of terugbetaald, dan behoudt G+J zich het recht voor uw profiel en alle daarbij behorende verplichtingen, hetzij tijdelijk hetzij definitief, en onder toepasselijkheid van deze voorwaarden, te beëindigen.

Aanvullende Gebruikersvoorwaarden


De Website en de App’s zijn niet bedoeld voor gebruikers jonger dan 16 jaar. Voor zover desondanks sprake is van het verzamelen en/of verwerken van persoonsgegevens van dergelijke gebruikers of gebruik van door hen verstrekte gegevens, gebeurt dit buiten de bedoeling van G+J om en tegen haar uitdrukkelijke wens.

Het is dergelijke gebruikers nadrukkelijk verboden om hun persoonsgegevens aan ons te verstrekken en om die gedeelten van de Website en/of de App’s te gebruiken waarvoor inschrijving is verplicht, zoals de forums, mededelingenpagina’s, reactieformulieren, contactadvertenties, chatpagina’s, en dergelijke.

Tenzij anders aangegeven, zijn de Website en de App’s uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik bedoeld. U mag anderen geen toestemming geven tot het gebruik van de Website en/of de App’s en u bent zelf als enige verantwoordelijk voor al het gebruik door uzelf en door degenen die u desondanks toestaat om de Website en/of de App’s te gebruiken of die u daartoe toegang verleent. Het is u bij het gebruik van de Website niet toegestaan zich als iemand anders voor te doen.

U mag geen beeldmateriaal, afbeeldingen, tekst, foto’s, software video’s, audio of ander materiaal op de Website plaatsen of via de Website verzenden dat valt aan te merken als junkmail, spam, advertenties en/of commerciële aanbiedingen. U mag eenzelfde bericht niet meerdere malen op de Website doen publiceren.

U stemt ermee in op de Website geen obscene, onzedelijke of beledigende taal te hanteren of enigerlei beeldmateriaal, afbeeldingen, tekst, foto’s, video’s, audio of ander materiaal van smadelijke, beledigende, intimiderende, bedreigende, racistische, haatdragende of gewelddadige aard op de Website te plaatsen of via de Website te verzenden. U stemt ermee in zich bij het gebruik van de Website te onthouden van (etnische) beledigingen, religieuze intolerantie, seksisme, homofobie en persoonsgerichte aanvallen.

U stemt er tevens mee in om geen seksueel expliciet taalgebruik aan te wenden of beeldmateriaal, tekst, foto’s, afbeeldingen, video’s, audio of ander materiaal van seksueel expliciete aard op de Website te plaatsen of via de Website te verzenden. U mag op de Website niet ‘cyberen’ (deelnemen aan virtuele seksuele activiteiten) of iemand anders daartoe aanzetten of uitnodigen.

U mag geen beeldmateriaal, tekst, foto’s, software, afbeeldingen, video’s, audio of ander materiaal aan of via de Website verschaffen of verzenden dat gecodeerd is, iemands privacy schendt, of dat gedrag illustreert, onderschrijft of aanmoedigt dat een strafrechtelijk overtreding inhoudt en/of tot civielrechtelijke aansprakelijkheid in alle internationale en nationale rechtsgebieden aanleiding geeft (zoals drugsgebruik, alcoholgebruik door minderjarigen, etc.).

U stemt ermee in de Website en de App’s alleen te gebruiken voor wettige en legale doeleinden en u erkent dat u bij schending van deze voorwaarde strafrechtelijk en/of civielrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld.

U dient er voorts zorg voor te dragen dat beeldmateriaal, tekst, foto’s, afbeeldingen, video’s, audio of ander materiaal dat u – al dan niet via een App – aan of via de Website verschaft of verstuurt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot forums, mededelingenpagina’s, reactieformulieren, contactadvertenties, chatpagina’s of anderszins, het auteurs-, merken- en handelsrecht of enig ander persoons- of eigendomsrecht van derde partijen niet schendt of zonder toestemming van de eigenaar(s) van dergelijke rechten op de Website wordt geplaatst of via de Website of App’s wordt verzonden.

De Website kan beeldmateriaal, tekst, foto’s, afbeeldingen, video’s, audio- of ander materiaal bevatten dat expliciet is aangemerkt als zijnde voor uw gebruik (hierna: ‘Assets’). Deze Assets worden beschermd onder het auteurs- en merkenrecht en andere wetgeving inzake intellectueel eigendom in alle geldende internationale en nationale rechtsgebieden. Desalniettemin verschaft G+J (en onze licentiegevers) u het onbeperkte, niet-exclusieve recht op en toestemming voor het gebruik van de Assets, mits in overeenstemming met de aard daarvan, de op deze Website omschreven voorwaarden en mits u alle auteursrechtelijke en andere eigendomsrechtelijke bepalingen respecteert.

De Website bevat tevens andere tekst, foto’s, afbeeldingen, video’s, audio, software, codes en ander (beeld)materiaal die/dat door de provider en/of zijn licentiegever is/zijn verschaft en dat niet duidelijk is aangemerkt, of bedoeld, als zijnde voor uw gebruik, met inbegrip van maar niet beperkt tot de organisatie, het ontwerp en de samenstelling en ‘look’ van de Website en de advertenties daarop (hierna: ‘Website Content’).

De Website Content wordt beschermd onder het auteurs- en merkenrecht en andere wetgeving inzake intellectueel eigendom in alle geldende internationale en nationale rechtsgebieden en is eigendom van G+J en/of haar licentiegevers. Het kopiëren, reproduceren, publiceren, tentoonstellen, opnieuw arrangeren of distribueren, aanpassen, reviseren, veranderen, gedeeltelijk uitnemen (‘cropping’), in afmetingen aanpassen (‘re-sizing’), terugbrengen (‘reverse engineering’), verplaatsen, verwijderen, uitwissen of anderszins ingrijpen in de Website Content, hetzij direct of indirect en met inbegrip van maar niet beperkt tot verwijdering of verandering van advertenties, is strikt verboden.

U mag op generlei wijze op commerciële of anderszins ongeoorloofde wijze gebruikmaken van materiaal van de Website of de App’s door middel van publicatie, doorverzending, distributie, opvoering, opslaan (‘caching’) of andere manieren, met inbegrip maar niet beperkt tot de Assets of de Website Content, tenzij u dit is toegestaan op basis van de Auteurswet of andere wetgeving of door de expliciete en schriftelijke toestemming op basis van de voorwaarden of door G+J.

U erkent dat u de Website en de daarmee geassocieerde en daarvoor gebruikte software, hardware en/of servers op generlei wijze zult verstoren, overspoelen, aanvallen of veranderen, of zal onderwerpen aan ‘reverse engineering’ of andere ingrepen. U stemt ermee in anderen in hun gebruik van de Website niet te hinderen of hun gebruik te verhinderen of daarin in te grijpen.

Pogingen om toegang tot de servers van G+J of haar internetprovider te krijgen anders dan via http-verzoeken door middel van een webbrowser – met inbegrip van, maar niet beperkt tot het gebruik van beheerderswachtwoorden of het zich voordoen als beheerder tijdens het gebruik van de Website of anderszins – zijn strikt verboden.

Alle informatie en al het materiaal dat online wordt gezet, inclusief adviezen en standpunten, weerspiegelen uitsluitend de opvattingen en zijn de uitsluitende verantwoordelijkheid van degenen die deze uitingen hebben geplaatst en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs opvattingen van G+J of van dienstverleners die bij de Website en/of de App’s betrokken zijn. U stemt ermee in dat G+J of haar dienstverleners noch verantwoordelijk noch wettelijk aansprakelijk zijn met betrekking tot enige informatie of enig materiaal dat door anderen is geplaatst, inclusief opruiende, beledigende of onwettig materiaal en zelfs materiaal dat deze voorwaarden schendt.

U kunt desgewenst uw profiel op www.glamourconceptstore.nl koppelen aan uw persoonlijke Facebookprofiel. De content die u plaatst op de website van www.glamourconceptstore.nl wordt hiermee doorgeplaatst op uw Facebookprofiel. U dient hiervoor akkoord te gaan met de voorwaarden zoals opgesteld door Facebook en vrijwaart daarmee Glamour van enige verantwoordelijkheid.

Gebruik van door u geplaatst materiaal


Als u meer wilt weten over de mogelijkheden met betrekking tot het gebruik van het door u aan de Website overgedragen of op de Website geplaatst materiaal, kunt u onze privacy verklaring en algemene voorwaarden raadplegen. Deze zijn gepubliceerd op de Website. Tenzij op expliciete wijze elders aangegeven, stemt u ermee in dat u G+J door het plaatsen van berichten, het uploaden van tekst, grafisch materiaal, foto’s, afbeeldingen of video- of audiobestanden, het invoeren van gegevens op de Website, of het doen van enige andere vorm van communicatie aan of via de Website, aan ons de rechtenvrije, aanhoudende, niet-exclusieve, onbeperkte en wereldwijde toestemming verleent tot het gebruik en de reproductie, verandering, aanpassing, vertaling, verbetering, doorverzending, distributie, publiekelijke opvoering of uitstalling of in het licentie overdragen van deze communicatie(s), (inclusief uw identiteit en informatie betreffende uzelf) in welk medium dan ook (in zowel momenteel bestaande als hierna ontwikkelde) en met welk doel dan ook, inclusief commerciële doeleinden, of ook anderen daartoe het recht geeft. Bedenkt u zich daarnaast goed dat de informatie die u op de publiekelijk toegankelijke delen van de Website prijsgeeft, voor alle gebruikers van deze website beschikbaar zijn; overweegt u dus goed welke persoonlijke informatie en welk ander materiaal u wilt plaatsen.

Klachten betreffende auteursrecht/copyright


G+J respecteert het intellectuele eigendom van anderen, en vraagt van haar gebruikers dat eveneens te doen. Onder bepaalde omstandigheden kan G+J naar eigen inzicht een gebruiker de toegang tot de Website tijdelijk of definitief ontzeggen of andere maatregelen nemen tegen gebruikers, abonnees, ingeschrevenen en profielhouders die inbreuk maken op de rechten van derden.

Als u meent dat uw werk is gekopieerd en op de Website toegankelijk is op een wijze die inbreuk op uw (auteurs)rechten maakt, of dat de Website links of andersoortige verwijzingen naar andere online locaties bevat die materiaal of activiteiten bevatten die inbreuk maken op uw (auteurs)rechten, dan kunt u G+J daarvan op de hoogte stellen.

Producten die op of via deze website worden verkocht


Noch G+J, noch haar internet provider of met deze provider samenwerkende dienstverleners achten zich op enigerlei wijze aansprakelijk voor koopwaar, producten en/of diensten van enigerlei soort die op of via de Website worden aangeboden, genoemd of verkocht. Transacties van welk van deze producten dan ook zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker en de derde partij die deze producten verkoopt, distribueert of vervaardigt, zonder enige betrokkenheid van G+J of van de met G+J samenwerkende dienstverleners.

U stemt ermee in dat G+J en haar samenwerkende dienstverleners niet verantwoordelijk zijn en tegenover u niet aansprakelijk zijn voor koopwaar, producten en/of diensten die op of via de Website worden aangeboden, genoemd, verkocht of gedistribueerd, inclusief illegale of onwettige voorwerpen of voorwerpen die onderhavige voorwaarden schenden.

Vrijwaring


U stemt ermee in G+J en haar partners, werknemers, agenten, vertegenwoordigers en samenwerkende dienstverleners schadeloos te stellen, te behoeden voor en te vrijwaren van welk verlies, welke schade en welke kosten dan ook (inclusief rechtsbijstandkosten) als gevolg van enigerlei vordering en aansprakelijkheid voortkomend uit de door u opgegeven informatie, uit uw wederrechtelijk gebruik van materiaal dat via de Website of een App is verkregen of uit enigerlei handeling voortkomend uit uw gebruik van de Website.

Redactie en inkortingen


G+J behoudt zich het recht voor maar verbindt zich niet om al het op de Website en meer in het bijzonder de daarop opgenomen forums, mededelingenpagina’s, reactieformulieren, contactadvertenties, chatpagina’s, etc. ter publieke aankondiging of plaatsing aangeleverde materiaal naar eigen inzicht en zonder aankondiging te controleren, redigeren, verplaatsen of verwijderen. Dit geldt ook voor de door G+J aangeboden App’s.

Tijdelijke of definitieve beëindiging van de toegang tot deze website


G+J heeft te allen tijde het recht u zonder opgaaf van redenen, en zonder aankondiging de toegang tot de Website of enig deel daarvan tijdelijk of definitief te ontzeggen.

Contactinformatie

G+J Media Nederland CV
Vestigingsadres
Spaklerweg 52
1114 AE Amsterdam-Duivendrecht

Postadres
Spaklerweg 52
1114 AE Amsterdam-Duivendrecht 


 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »